Polityka jakości

LOGISTIC SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o.

chce być uznanym dostawcą w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług spedycyjnych i transportowych.

Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz wiedzę naszych pracowników w swojej pracy koncentrujemy się na jak najlepszym poznaniu i spełnieniu mających zastosowanie wymagań.
Nasze podejście do jakości
Nasza Polityka Jakości jest oparta na kilku podstawowych zasadach:
 • Wsłuchujemy się w potrzeby dotyczące potrzeb naszych Klientów i precyzyjne dopasowujemy rozwiązania,
 • Przyjmujemy tylko zlecenia, dla których posiadamy techniczne możliwości ich terminowej realizacji,
 • Przy planowaniu procesów i usług, identyfikujemy potencjalne błędy i podejmujemy niezbędne działania w celu zapobiegania tym błędom,
 • Rozumiemy jak istotne jest stałe podnoszenie kompetencji, aby wykonywać swoją pracę profesjonalnie i zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami Klientów i stron zainteresowanych.

Współpraca z Klientami realizowana jest z zachowaniem następujących zasad:
 • świadczenie usług z należytą starannością i zgodnie z opracowanymi standardami;
 • stałe zwiększanie zastosowania techniki informatycznej;
 • prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przestrzeganie zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego;
 • zapewnienie poufności informacji uzyskanych w związku ze świadczeniem usług;
 • zapewnienie realizacji usług wyłącznie przez wykwalifikowany personel;
 • dążenie do ciągłego doskonalenia i stałego podwyższania własnych kwalifikacji.
lsg_certyfikat_system_zarzadzania
Zaangażowanie na rzecz jakości
Zobowiązujemy się do stałego spełniania mających zastosowanie wymagań oraz do ciągłego doskonalenia naszego systemu zarządzania jakością.
Funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością opartego na modelu ISO 9001:2015 traktujemy jako integralną część strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki.

Dzięki realizacji niniejszej polityki jakości, chcemy aby nasze usługi w pełni odpowiadały mającym zastosowanie wymaganiom w szczególności wymaganiom klientów.

Klient w centrum uwagi
Poprzez proces analizy na etapie przyjęcia zlecenia staramy się rozwiewać wszystkie wątpliwości i zawsze służyć klientom pomocą.

Badamy satysfakcję naszych Klientów i na tej podstawie doskonalimy procesy w Spółce.

Odpowiedzialność
W Spółce każdy jest odpowiedzialny za jakość świadczonych usług, satysfakcję i lojalność klientów. Odpowiedzialność za zapewnienie zasobów dla utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością spoczywa na Zarządzie Spółki.

Niniejsza Polityka Jakości oraz związane z nią okresowe cele dotyczące jakości są znane wszystkim pracownikom Spółki.


Wrocław, dnia 01.08.2017
lsg_certyfikat_system_zarzadzania_en